องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร อบต.ไทยอุดม ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สแกน QR Coed เพื่อร่วมการประเมิน และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ไทยอุดม ใสสะอาด ๒๕๖๗
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง
แนวปฏิบัติ DOS AND DON’TS พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ไทยอุดม ใสสะอาด ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

camera_alt ภาพกิจกรรม
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น [10 กรกฎาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย [26 เมษายน 2566]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [13 เมษายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 [11 เมษายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview48

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356

สถิติ sitemap
วันนี้ 88
เดือนนี้4,570
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,395
ทั้งหมด 113,250


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม