messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box กองคลัง
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-176-6340
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
โทรศัพท์ : 0940855859
นางสาวพิสมัย สมมุ่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวริสา แดงวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอรอุมา พระฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0955671549
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม