องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
image ป้ายประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง [26 เมษายน 2566]
แนวปฏิบัติ DOS AND DON’TS พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 [7 มีนาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [9 กุมภาพันธ์ 2566]
รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [8 กุมภาพันธ์ 2566]
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [25 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับการร้องเรียน [1 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับการร้องเรียน [1 กันยายน 2565]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [18 มีนาคม 2565]
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [15 มีนาคม 2565]
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท [11 มีนาคม 2565]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม