messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
info_outline วิสัยทัศน์
ภาพสำนักงาน

วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน"
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 5. เสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และได้มาตรฐาน 2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 5. ชุมชนทำนุบำรุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 7. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 8. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 9. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10. ประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม