องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box สำนักปลัด
นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-630-8246
นายชัยยุทธ ลัดลอย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อีเมล์ : chaiyut704@gmail.com
โทรศัพท์ : 089-5400179
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
โทรศัพท์ : 094-085-5859
นางสาวพรธิภา ทองเพิ่ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 086-157-5770
นายประสิทธิ์ บุญโต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพิมล สิริพรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี หอมนวน
คนงาน
นายมาเนตร บุตรธรรม
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา เกาะยางเผือก
คนงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม