องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356
นายเยี่ยม ฤทธิ์ฉ่ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 087-921-9537
นายอนุรักษ์ สิมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 064-832-5310
นางเบญจมาภรณ์ ศรีบุญเรือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 062-596-4246
account_box ฝ่ายสภา
นายบึด ทองเจือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 089-832-9726
นายทองคำ ศรีวันนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 092-613-5972
นายสาคร สายุทธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-831-7951
นางกันยารัตน์ สุขโข
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-135-6188
นางวทันยา เกิดไธสง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 088-657-6624
นายอนันต์ อ้ายติ๊บ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 086-828-2965
นางสาวดาิริน เกาะยางเผือก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-056-6580
นางสาวดวงพร สารีลักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 084-737-7003
นายบึด ทองเจือ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-832-9726
นายทองคำ ศรีวันนา
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-613-5972
นายสมคิด อร่ามเรือง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 092-532-3474
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยอุดม
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-176-6340
นายอภิรัฐ อัปมาโท
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 095-7674520
นายชัยยุทธ ลัดลอย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5400179
นายทวีวัฒน์ คนกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : -
นายชัยยุทธ ลัดลอย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
อีเมล์ : chaiyut704@gmail.com
โทรศัพท์ : 089-5400179
นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมล์ : Jeab_aratai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 092-9541997
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
โทรศัพท์ : 094-085-5859
นางสาวเสาวณีย์ สีจุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-7532758
นางสาวพรธิภา ทองเพิ่ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 086-157-5770
นายประสิทธิ์ บุญโต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพิมล สิริพรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี หอมนวน
คนงาน
นายมาเนตร บุตรธรรม
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา เกาะยางเผือก
คนงาน
account_box กองคลัง
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-176-6340
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
โทรศัพท์ : 0940855859
นางสาวพิสมัย สมมุ่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวริสา แดงวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายอภิรัฐ อัปมาโท
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิรัฐ อัปมาโท
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมาน กาละพัฒน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธีรพงษ์ สมบัติ
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นายทวีวัฒน์ คนกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 098-3011653
นายทวีวัฒน์ คนกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-3011653
นางสาววันเพ็ญ มิ่งสอน
ครู คศ.1
นางสาวรัฎภรณ์ บุญโต
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางนิรมล มุขมณีย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายศิริราช ศรีบ้านโพน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 093-1390290
นางสาวสมพิศ แก่นพุทธา
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุริยา อุปครุฑ
กำนันตำบลไทยอุดม / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
นางบัวรินทร์ สุทธิสำราญ
ผู้ใหญ่บ้่าน หมู่ที่ ๑

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
นายปรีชา คล้ายมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
นายไพรฑูลย์ สารีลักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
นายสุชาติ มหาวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
นายสามารถ ปังสุคนธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม