messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
folder ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( LHA)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( LHA)
  folder สมรรถนะตำแหน่ง
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สมรรถนะประจำสายงาน
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สมรรถนะหลัก
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
เจ้าพนักงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
นักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
นักบริหารงานการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
นักบริหารงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
นักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
นักวิชาการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
นายช่างโยธา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder กำหนดตัวชีวัด (ค่าชี้วัด KPT)

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม