องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ผลสอบการสอบและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ(ฉบับที่13) พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่องหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
folder การพัฒนาบุคคลากร
folder การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคคลากร
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ฐานร้อยละในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 8 การอุทธรณ์ และ หมวด 9 การร้องทุกข์) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลของ ที่มีผลงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาปฏิบัติราชการสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ลว. 1 ตุลาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม