องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง และขับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลว. 24 ธันวาคม 2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำแถลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม