ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขุดสระในคลองภายในตำบลไทยอุดม หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง